CzystyKaszmir

10 tekstów – auto­rem jest Czys­ty­Kaszmir.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

list • 13 czerwca 2017, 19:58

na­wet naj­piękniej­szy i naj­bar­dziej traf­ny cy­tat nig­dy nie wy­razi głębi mej duszy 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 maja 2011, 15:21

na­wet naj­bar­dziej mar­ko­we życie nie jest cen­niej­sze od two­jego własnego 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2011, 20:20

Cza­sami le­piej zgu­bić mapę i po omac­ku szu­kać szczęścia, aniżeli z góry wie­dzieć że się źle skończy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 kwietnia 2011, 11:12

ćpając życie uza­leżniasz się od te­go co najlepsze 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 kwietnia 2011, 20:19

Miłość jest jak głośna mu­zyka na im­pre­zie, w końcu i tak ktoś każe ją ściszyć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2011, 16:28

bądź ślu­sarzem zamków włas­ne­go umysłu 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 marca 2011, 11:18

le­piej marznąć pod ko­cem praw­dy niż grzać się pod kołdrą kłamstwa 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 marca 2011, 10:30

jes­tem ry­cerz, a mu­zyka to piękna królew­na o długim war­koczu i prze­cud­nym uśmie­chu...bez niej żyć nie można 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2011, 12:08

lep­sza bo­sa wyob­raźnia niż jej przechodzo­ny brak 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 marca 2011, 08:56

CzystyKaszmir

CzystyKaszmir

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność